DYSGU GO IAWN AR GYFER BYWYD GO IAWN

CYNHADLEDD IEUENCTID SIR GAERFYRDDIN 2018... Ymunwch â ni ar gyfer Cynhadledd Ieuenctid Flynyddol Sir Gaerfyrddin: Archwilio'r sgiliau sydd eu hangen i baratoi ar gyfer ein dyfodol.

2018 Youth Conference Poster CYM

Ar agor i bawb rhwng 14 a 23 oed. Eleni rydym wedi trefnu Cynhadledd Ieuenctid sy'n rhoi sylw i'n mater blaenoriaeth, sef ymgyrch 'Cwricwlwm i'n Paratoi ar gyfer Bywyd'. Mae pobl ifanc wedi nodi bod Cwricwlwm i'n Paratoi ar gyfer Bywyd yn fater pwysig gan eu bod yn credu nad oes ganddynt yr holl wybodaeth a sgiliau sydd eu hangen i fyw'n annibynnol ar ôl addysg. Mae pobl ifanc yn dweud bod angen i'r system addysg wneud llawer mwy i'n paratoi ar gyfer bywyd ar ôl yr ysgol a'r coleg er mwyn ein helpu i dyfu i fod yn oedolion hapus ac iach.

DYDDIAD: 13 Tachwedd 2018

AMSER: 9.30am - 2.30pm

LLEOLIAD: Parc y ScarletsFully Booked Cym

Er mwyn sicrhau bod yr ymgyrch mor effeithiol â phosibl, rydym yn credu ei bod yn bwysig annog pawb i gymryd rhan a thrafod y bwlch sgiliau - o'r Senedd i'r maes chwarae, mae'n hanfodol bod pawb yn cymryd rhan yn y drafodaeth ac yn gweithredu fel rhan o'r ymgyrch.

Dyma rai o'r wybodaeth a'r sgiliau sydd heb eu cynnwys yn ein barn ni:

  • CYNGOR A CHYMORTH YNGHYLCH GYRFAEDD: Ceisiadau am swyddi
  • ARWEINYDDIAETH: Cyfathrebu, bod yn gyfrifol
  • DATRYS PROBLEMAU: Casglu data, dadansoddi
  • ADDYSG WLEIDYDDOL: Sut i bleidleisio, pwy sy'n eich cynrychioli
  • ADDYSG YMWYBYDDIAETH DDIWYLLIANNOL: Cymhwysedd Diwylliannol
  • ADDYSG SGILIAU ARIANNOL: Talu trethi, Cyllidebu, Benthyciadau
  • ADDYSG DINASYDDIAETH: Parchu ein gilydd, cydweithredu
  • ADDYSG RHYW A PHERTHNASOEDD: Addysg rhyw, meithrin perthynas
  • ADDYSG BYW'N GYNAIADWY: Effeithlonrwydd ynni, diogelu dŵr

Dilynwch y drafodaeth ar Twitter, Facebook neu Instagram drwy ddilyn #LearningSirGâr