YR HAWL I WYBOD AM EICH HAWLIAU

Cawsom wybod, ar sail Arolwg Mawr Sir Gaerfyrddin ar gyfer Pobl Ifanc, mai ond 40% ohonoch oedd yn gwybod am eich Hawliau neu a oedd wedi clywed am Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn, felly roedd angen gwneud rhywbeth.

Drwy gydweithio â Thîm Cyfranogiad a Hawliau Plant y Cyngor Sir rydym wedi dechrau ymgyrch ar y cyfryngau cymdeithasol o'r enw #EichHawliau a fydd yn dangos ffilmiau animeiddio byrion rydym wedi eu cynhyrchu ynglŷn â Hawliau Plant, fel y gallwn godi ymwybyddiaeth o'r erthyglau ar hawliau a rhoi gwybod i gynifer ohonoch â phosibl am yr hawliau sydd gennych fel person ifanc sy'n byw yng Nghymru!

Gwnaethom lansio ymgyrch #EichHawliau ym mis Chwefror 2017. Gobeithio y byddwch yn hoffi ein hanimeiddiadau ac yn cefnogi ein hymgyrch ar y cyfryngau cymdeithasol drwy ddilyn y sgwrs ar ein cyfrifon Twitter a Facebook, drwy ddefnyddio #EichHawliau a rhannu a hoffi ein hanimeiddiadau i ledaenu'r gair am hawliau i gynifer o blant a phobl ifanc â phosibl! Os oes gennych unrhyw sylwadau neu syniadau am bethau eraill y gallen ni wneud, cysylltwch â ni!

 

 Erthygl20 Sml

ERTHYGL 20- Mae gyda chi'r hawl i cael eich gofalu os nad ydych yn gallu byw gyda eich rhieni

 Erthygl33

ERTHYGL 33 - Mae gyda chi'r hawl i cael eich diogelu o cyffuriau beryglus

 Erthygl22 Sml

 

ERTHYGL 22 -Os ydych chi'n ffoadur, mae gyda chi'r un hawliau a unrhyw plentyn arall Yng Nghymru

 Erthygl30

ERTHYGL 30 - Mae gyda chi'r hawl i ddathlu eich ddiwylliant

 Erthygl42 Sml

ERTHYGL 42 - Mae dyletswydd gan y Lywodraeth i gadael i blant a theuluoedd gwybod amdano'i hawliau

Erthygl 32

ERTHYGL 32 - Eich hawl i gael eich diogelu rhag gwaith sy'n beryglus

Erthygl 28

ERTHYGL 28 - Mae gyda chi hawl i ddysgu a mynd i'r ysgol