YMGYRCH MAKE YOUR MARK

Rydym yn cefnogi Senedd Ieuenctid y Deyrnas Unedig yn ei hymgynghoriad sydd â'r nod o roi llais i dros filiwn o bobl ifanc rhwng 11 a 18 oed ar lefel cenedlaethol. Nod yr ymgynghoriad a elwir yn 'Make Your Mark' yw cael pobl ifanc i bleidleisio dros ba faterion sy'n bwysig iddynt a'r hyn y dylai Senedd Ieuenctid y Deyrnas Unedig ymgyrchu drosto yn 2019. Roedd Cynghorwyr Ieuenctid Sir Gaerfyrddin yn bresennol yn lansiad swyddogol ymgyrch Make your Mark 2018 Senedd Ieuenctid y Deyrnas Unedig yng Nghaerdydd ddydd Mercher 22 Awst 2018.

UKYP Tom Website

Mae Tom, ein haelod etholedig o Senedd Ieuenctid y Deyrnas Unedig, yn arwain yr ymgyrch yn Sir Gaerfyrddin ac yn gobeithio annog pobl ifanc ledled Sir Gaerfyrddin i bleidleisio yn ymgyrch Mark Your Mark 2018 a churo cyfanswm y llynedd o 4635 o bleidleisiau drwy gael dros 5000 o bobl ifanc i wneud eu marc a chymryd rhan gan bleidleisio dros y prif fater sy'n effeithio ar bobl ifanc heddiw. Gallwch bleidleisio tan ddydd Gwener 9 Hydref ... Felly pleidleisiwch ar-lein heddiw i wneud eich marc!

Mae gennych tan ddydd Mercher, 10 Hydref i ddweud eich dweud am y materion sydd bwysicaf i chi a helpu i benderfynu pa 5 mater fydd Senedd Ieuenctid y Deyrnas Unedig yn eu trafod yn Nhŷ'r Cyffredin ym mis Tachwedd! Fel Aelod Sir Gaerfyrddin o'r Senedd Ieuenctid, bydd Tom yn cyfarfod â holl Aelodau eraill y Senedd Ieuenctid ddydd Gwener, 9 Tachwedd 2018 yn Nhŷ'r Cyffredin yn San Steffan, i drafod y materion pwysicaf y dylid ymgyrchu drostynt yn 2019 (y materion yr oeddech wedi pleidleisio drostynt)!

 

MYM Vote Button CymCofiwch WNEUD EICH MARC a phleidleisio! Gallwch bleidleisio AR-LEIN neu ar bapur pleidleisio sydd ar gael o Gyngor Ieuenctid Sir Gaerfyrddin. Bydd papurau pleidleisio hefyd yn cael eu hanfon at holl Gynghorau Ysgolion Uwchradd a Phrosiectau Ieuenctid yn Sir Gaerfyrddin er mwyn annog pob person ifanc yn y sir i gymryd rhan yn yr ymgyrch 'Make Your Mark', a helpu i ledaenu'r neges, er mwyn rhoi llais i Gymru ar lefel y Deyrnas Unedig. Cyhoeddir y canlyniadau yn hwyrach ym mis Hydref. Hefyd gallwch gael y wybodaeth ddiweddaraf am y drafodaeth ar Twitter a Facebook, neu defnyddiwch #UKYP18

 

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan Senedd Ieuenctid y Deyrnas Unedig ar neu cysylltwch â ni drwy anfon e-bost at info@sirgar.gov.uk

Ysgrifennwyd yr erthygl gan Thomas Vaughan - Jones