CCB MAI 2016

AGM 2016 Group With Frame

Cynhaliwyd ein Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol yn Neuadd y Sir ar ddydd Mercher, 18fed o Fai. Fe wnaeth pobl ifanc ar draws Sir Gaerfyrddin yn rhannu eu barnau i reolwyr a phenaethiaid gwasanaeth o fewn Addysg a Gwasanaethau plant. Yn ystod y flwyddyn rydym wedi edrych ar faterion fel bwlio, cam-drin domestig, pleidleisiau yn 16. Rydym hefyd wedi bod yn ffodus iawn i gael Alisha yn cynrychioli ni, Sir Gaerfyrddin a Chymru yn Nhŷ'r Cyffredin i drafod materion a oedd yn effeithio ni.

Wnaethon hefyd croesawu yr arweinydd Emlyn Dole at ein Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol, lle cyflwynodd Emly Dole y bobl Ifanc gyda thystysgrifau Gwirfoddolwyr Mileniwm am eu gwaith arbennig wrth cynrichioli Cyngor Ieuenctid Sir Gaerfyrddin. Yn dilyn hyn, cyflwynodd y Cyfarwyddwr Addysg a Gwasanaethau Plant, Robert Sully, aelodau gyda thystysgrifau Cyfranogiad Pobl Ifanc.

Y swyddfeydd a aeth i fyny yn yr etholiadau oedd Cadeirydd, is-gadeirydd, ymgeisydd  Senedd Ieuenctid y DU, swyddog Cyfathrebu ac Ysgrifennydd. Siaradwyd Brittany Alsop-Bingham, 18, ar ôl cael ei ail-ethol i fod yn Gadeirydd y Cyngor Ieuenctid Sir Gaerfyrddin: "Mae’r flwyddyn wedi bod yn brysur iawn i ni ac roeddwn ni’n falch o'r gwaith rydym wedi'i gyflawni ac yn gobeithio parhau â'n gwaith da yn y dyfodol" "Rwy'n gobeithio y gall Cyngor Ieuenctid sir Gaerfyrddin yn 2016 codi i'r her o ddod yn llais gyd-gynhwysol ar gyfer pobl ifanc yn ein sir ac yn gwneud gwahaniaeth go iawn i fywydau pobl ifanc." Roedd Bobby Lewis wedi cael ei ethol yn is-gadeirydd, Gwen Griffiths yn swyddog cyfarthrebu, Alisha Gibbons ei ail-ethol fel ein ymgeisydd UKYP, a thrysorydd a Harriet Alsop-Bingham fel Ysgrifennydd.

Am fwy o wybodaeth a sut i ymuno a'r CISG, cyswllt a Sarah Powell ar sjpowell@carmarthenshire.gov.uk