PLENTYN DEWR - Stori Harriet

HARRIET YN DERBYN GWOBR AM YR EILDRO

Mae Harriet, sef un o’n haelodau, sy’n 16 oed ac sydd wedi dioddef 2017 Sept Harriet Cwmaman Award yn wael o fwlio wedi cael ei llongyfarch unwaith yn rhagor am ei chymeriad cryf a'i dewrder trwy dderbyn Gwobr Gymunedol gan Gyngor Tref Cwmaman.

Roedd Harriet Alsop-Bingham, o’r Garnant wedi dioddef creulondeb gan grŵp o fwlis ers yn 11 oed. Cafodd ei harteithio nes iddi deimlo'n gwbl ddiwerth a dechreuodd hunan-niweidio. Ers derbyn yr help a'r gefnogaeth oedd angen arni'n druenus, mae Harriet wedi brwydro i roi ei bywyd yn ôl ar ben ffordd. Cyflwynwyd Gwobr Gymunedol Cwmaman i Harriet mewn noson wobrwyo, a drefnwyd gan Gyngor Tref Cwmaman ym mis Medi.

Ar ôl derbyn y wobr, dywedodd Harriet "Rydw i’n falch dros ben o gael fy enwebu ac o dderbyn gwobr am yr eildro sef Gwobr Gymunedol Cyngor Tref Cwmaman. Hoffwn ddiolch i Sarah am fy enwebu i ac i bawb a gredodd ynof fi."

Cafodd Harriet ei chydnabod am y tro cyntaf am ei llwyddiannau drwy ennill Gwobr Plentyn Dewr Radio Sir Gâr 2017 yn ystod yr Haf, a hynny i gydnabod ei chryfder a'i dewrder a'r modd y mae hi wedi brwydro yn ystod anawsterau personol. Mae Harriet wedi dod o hyd i'r dewrder i rannu ei stori ag eraill er mwyn codi ymwybyddiaeth o faterion iechyd meddwl, ac i annog unrhyw un sy'n dioddef fel y gwnaeth hi i chwilio am help.

LLONGYFARCHIADAU O GYNGOR SIR CAERFYRDDIN

Harriet With Cllrs

Ddydd Mawrth 22 Awst, roedd Harriet Alsop-Bingham, 16 oed, sy'n aelod o Gyngor Ieuenctid Sir Gaerfyrddin ac yn enillydd Gwobr Plentyn Dewr, Arwyr Lleol Radio Sir Gâr 2017, yn bresennol mewn derbyniad yn Neuadd y Sir, Caerfyrddin gyda'r Cynghorydd Irfon Jones, Cadeirydd Cyngor Sir Caerfyrddin, Emlyn Dole, Cynghorydd Glynog Davies, Arweinydd y Cyngor a Gareth Morgans, Cyfarwyddwr Dros Dro Addysg a Phlant. Yn y derbyniad cafodd Harriet ganmoliaeth am ei dewrder a'i hagwedd benderfynol, a chyflwynwyd rhodd fach iddi gan y Cynghorydd Irfon Jones i gydnabod ei chyflawniad. Yn ogystal cafodd Harriet gyfle i rannu ei phrofiadau gyda swyddogion ac aelodau etholedig.

Dywedodd y Cynghorydd Dole: "Mae Harriet yn blentyn wirioneddol ddewr ac yn llwyr haeddu'r anrhydedd hwn. Nid yn unig y mae hi wedi brwydro i wynebu ei hanawsterau personol, ond mae hi hefyd wedi sôn amdanynt yn gyhoeddus er mwyn ceisio helpu eraill... Mae'n haeddu'r gydnabyddiaeth hon, sy'n tystio i gryfder ei chymeriad a'i dewrder."

 

GWOBR PLENTYN DEWR RADIO SIR GAR 2017

Rydym mor falch o'n haelod Harriet Alsop-Bingham sydd wedi ennill Gwobr Plentyn Dewr Radio Sir Gâr 2017 a hynny'n gwbl haeddiannol, i gydnabod ei chryfder a'i dewrder a'r modd y mae hi wedi brwydro yng nghanol anawsterau personol.

Harriet 1

Enwebwyd Harriet ar gyfer y wobr hon gan Sarah Powell, Uwch Swyddog Cyfranogiad a Hawliau Plant, nid yn unig am ei chyflawniadau personol wrth oresgyn anawsterau a hithau mor ifanc, ond am fod hefyd yn Hyrwyddwr Pobl Ifanc. Dros y 12 mis diwethaf mae Harriet wedi dechrau rhannu ei stori â phobl ifanc eraill ac oedolion fel ei gilydd, i godi ymwybyddiaeth o faterion iechyd meddwl.

Meddai Harriet, sy'n 16 oed ac yn dod o'r Garnant, "Rwyf wrth fy modd ac mor ddiolchgar am gael fy enwebu ar gyfer y wobr 'plentyn dewr'. Nid unig y cefais fy enwebu, rwyf ar ben fy nigon gan fy mod wedi ennill. Rwyf yn gobeithio y bydd ennill y wobr yn codi ymwybyddiaeth o'r modd y gall materion iechyd meddwl effeithio ar fywydau pobl ifanc a bod angen mwy o gymorth. Mae angen i ni ledu'r neges 'Nid yw diwrnod gwael yn golygu bod bywyd yn wael!"

Dywedodd Sarah Powell fod Harriet “wedi ysbrydoli ac ysgogi ei chwaer fawr i ymgyrchu hefyd trwy fynd i gyfarfodydd a chynadleddau a rhannu eu storïau ac maent hefyd yn rhan annatod o'r Grŵp Iechyd Meddwl Cenedlaethol a gaiff ei redeg gan Cymru Ifanc. Maent yn codi ymwybyddiaeth o faterion iechyd meddwl sy'n effeithio ar bobl ifanc; yn pwysleisio pwysigrwydd gwrando o ddifrif ar eu profiadau, yn tynnu sylw at yr angen i wella mynediad at wasanaethau iechyd meddwl i bobl ifanc yng Nghymru, ac yn lledu'r neges nad ydych ar eich pen eich hun”.

Ychwanegodd Sarah, “Oherwydd ei brwdfrydedd dros helpu eraill a gwneud gwahaniaeth i fywydau pobl eraill, credaf fod Harriet yn enillydd hynod deilwng”.

Bydd Harriet yn casglu ei gwobr yn ystod noson Gwobrau Arwyr Lleol Radio Sir Gâr ym Mharc y Scarlets, Llanelli yn gynnar ym mis Gorffennaf 2017.

Mae problemau iechyd meddwl yn effeithio ar 1 o bob 10 plentyn a pherson ifanc (ffynhonnell: Sefydliad Iechyd Meddwl). Mae'r problemau'n cynnwys iselder, gorbryder a hunan-niweidio, ac yn aml, fel yn achos Harriet (Stori Harriet) maent yn digwydd mewn ymateb uniongyrchol i'r hyn sy'n digwydd yn eu bywydau.

Oes angen help arnoch ar frys?

Os yw eich cyflwr meddyliol neu emosiynol yn gwaethygu'n gyflym, neu os ydych yn pryderu am rywun yr ydych yn ei adnabod, mae Meic www.meiccymru.org yn barod i wrando arnoch a'ch cynorthwyo
Gwefan: www.meiccymru.org
RHADFFÔN: 0808 80 23456
SMS (Neges Destun): 84001
E-bost: help@meic.cymru

Dydych chi ddim ar eich pen eich hun; siaradwch â rhywun y gallwch ymddiried ynddo. Yn aml rhannu problem yw'r cam cyntaf i wella.