Hawlfraint

Hawlfraint ac Ymwadiad

 

Hawlfraint

Oni nodir yn wahanol, hawlfraint yr awdurdodau sy'n rhan o Cyngor Sir Ieuenctid yw'r holl ddeunydd ar y wefan hon gan gynnwys y logos, y testun, a'r lluniau. Gellir defnyddio'r deunydd a warchodir gan hawlfraint ar yr amod nad oes newidiadau'n cael eu gwneud iddo a bod Cyngor Sir Ieuenctid yn cael eu cydnabod fel y perchennog. Gwaherddir defnyddio'r deunydd er budd masnachol ac er mwyn gwneud elw, heblaw bod caniatâd ysgrifenedig ffurfiol wedi cael ei roi ymlaen llaw.

Os rhoddir caniatâd gan y perchennog i ddefnyddio'r deunydd ar y wefan hon y mae hawlfraint ganddo arno, nid yw'r caniatâd hwnnw'n berthnasol i unrhyw ddeunydd y mae hawl gan drydydd partïon arno, a rhaid cael caniatâd y trydydd partïon hynny i ddefnyddio deunydd o'r fath.

 

Ymwadiad

Mae Cyngor Sir Ieuenctid yn gwneud pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth sydd ar y wefan hon yn gywir, yn ddibynadwy, ac wedi'i diweddaru. Nid yw'r awdurdodau partner, eu gweithwyr, eu cyflenwyr, na phartïon eraill sy'n gysylltiedig â chreu a gweithredu'r wefan hon, yn atebol am unrhyw ddifrod, colled, neu anghyfleustra uniongyrchol neu anuniongyrchol a achosir gan ddibyniaeth a ddeillia o ddefnyddio'r wefan hon.

 

Dolenni cyswllt

Mae'r wefan hon yn cynnwys dolenni cyswllt â gwefannau eraill o bosibl. Nid yw'r bartneriaeth yn gyfrifol am gynnwys y gwefannau hyn, ac nid yw'n atebol am unrhyw ddifrod, colled, neu anghyfleustra a allai ddigwydd yn sgil defnyddio'r gwefannau.