YMGYRCH MAKE YOUR MARK

Rydym ni’n yn cefnogi'r ymgyrch ‘MAKE YOUR MARK’, sef yr ymgynghoriad mwyaf ymysg ieuenctid ledled y Deyrnas Unedig ac eleni, y nod yw annog dros 5000 o bobl ifanc rhwng 11 a 18 oed ledled Sir Gaerfyrddin i gymryd rhan ac i bleidleisio ynghylch y materion pwysicaf iddyn nhw. Llynedd, cymerodd dros 978,216 o bobl ifanc ran yn y bleidlais genedlaethol a oedd yn penderfynu pa faterion fyddai'n cael eu trafod gan Senedd Ieuenctid y Deyrnas Unedig yn Senedd Ieuenctid y Deyrnas Unedig yn Nhŷ'r Cyffredin.

Aeth Cynghorwyr Ieuenctid Sir Gaerfyrddin i lansiad swyddogol pleidlais Make Your Mark 2017 yng Nghaerdydd ddydd Sadwrn, 11 Awst. Mae gennych chi tan ddydd Gwener 6 Hydref i ddweud eich dweud ar ba faterion sydd bwysicaf i chi a helpu Senedd Ieuenctid y DU i benderfynu pa faterion i ddadleuon yn Nhŷ'r Cyffredin;MYM Vote Button Cym

  • Cwricwlwm i'n paratoi ar gyfer bywyd
  • Pleidleisiau yn 16 oed
  • Amddiffyn pobl LGBT +
  • Cefnogaeth i ofalwyr ifanc
  • Trafnidiaeth
  • Addysg Cymorth Cyntaf i bobl Ifanc
  • Iechyd meddwl
  • Gwnewch y anweledig yn weladwy
  • Gwarchod cyllidebau ysgolion rhag toriadau niweidiol
  • Canolfannau Profiad Gwaith ar gyfer plant 11-18 oed

Gallwch chi bleidleisio ar-lein www.ukyouthparliament.org.uk/makeyourmark neu drwy bapur pleidleisio sydd ar gael gan Gyngor Ieuenctid Sir Gaerfyrddin.  Yn ogystal bydd papurau pleidleisio yn cael eu hanfon at yr holl Gynghorau Ysgol Uwchradd a Phrosiectau Ieuenctid yn Sir Gaerfyrddin er mwyn annog pob person ifanc yn y sir i gymryd rhan yn ymgyrch 'Make Your Mark' ac i helpu i ledaenu'r neges er mwyn sicrhau bod gan Gymru lais ar lefel y Deyrnas Unedig.

2017 Aug Alisha Make Your Mark Website

Mae Alisha Gibbons o Dŷ-croes wedi cael ei hethol i gynrychioli Sir Gaerfyrddin a Chymru fel aelod Sir Gaerfyrddin yn Senedd Ieuenctid y Deyrnas Unedig ar gyfer 2017/18. Bydd Alisha, sy'n 16 oed ymysg y 24 aelod sy'n cynrychioli Cymru pryd bydd aelodau o Senedd Ieuenctid y Deyrnas Unedig yn dod at ei gilydd yn Nhŷ'r Cyffredin ddydd Gwener, 17 Tachwedd i drafod ac i benderfynu ynghylch y materion pwysicaf i ymgyrchu drostynt ar gyfer 2018.

Mae Alisha wedi bod yn aelod o Gyngor Ieuenctid Sir Gaerfyrddin am bump mlynedd, yn cynrychioli ardal Aman, Sir Gaerfyrddin. Ynghyd gyda'i chydweithwyr, mae Alisha yn ei rôl fel Cynghorydd Ieuenctid yn cymryd rhan mewn nifer o brosiectau sy'n cynrychioli barn a safbwyntiau pobl ifanc i wneuthurwyr penderfyniadau.

Dyma'r ail dro i Alisha gael ei ethol yn llwyddiannus i gynrychioli Sir Gaerfyrddin yn Senedd Ieuenctid y DU gan ei bod hi hefyd yn Aelod UKYP Sir Gaerfyrddin yn 2015 pan cafodd Alisha ei ethol i gynrychioli Sir Gaerfyrddin yn Senedd Ieuenctid y DU, Tŷ'r Cyffredin ac yn ddiweddarach yn ennill etholiad cenedlaethol gyda dros 33 y cant o'r bleidlais i gynrychioli Cymru fel yr unig Arweinydd Dadl Cymru yn y digwyddiad mawreddog yn Llundain.

Alisha, a oedd 14 ar y pryd oedd y Ddadl Arweiniol ieuengaf yn y digwyddiad, yn dangos ymrwymiad a brwdfrydedd i ddysgu sgiliau newydd a manteisio ar gyfleoedd newydd megis cymryd rhan yn yr hyfforddiant a ddarperir gan y Cyngor Ieuenctid Prydain yn Llundain wrth baratoi ar gyfer sefyll a chyflwyno araith yn y blwch anfon, un o ddim ond 100 o bobl ifanc wedi cael y cyfle hwn drwy gydol hanes y Tŷ Cyffredin.

Cofiwch bleidleisio yn ymgyrch MAKE YOUR MARK! Bydd y canlyniadau yn cael eu cyhoeddi ar 18 Hydref. Yn ogystal gallwch gael y wybodaeth ddiweddaraf ynghylch y sgwrs ar Twitter a Facebook neu defnyddiwch #UKUP17.

I gael rhagor o wybodaeth, Gwyliwch y fideo MAKE YOUR MARK neu ewch i wefan Senedd Ieuenctid y Deyrnas Unedig neu cysylltwch â ni drwy e-bostio info@sirgar.gov.uk