Polisi Preifat

Sut y byddwn yn defnyddio'r wybodaeth sydd gennym amdanoch

Mae'r hysbysiad preifatrwydd hwn yn dweud wrthych beth i'w ddisgwyl pan fyddwn yn casglu gwybodaeth bersonol ac yn ei defnyddio. Mae'n berthnasol i wybodaeth am:

  • Ein cwsmeriaid a'n cleientiaid
  • Ymwelwyr â'n gwefan

Mae sicrhau ein fod ni yn trin gwybodaeth bersonol yn gywir yn bwysig iawn o ran darparu ein gwasanaethau a chadw hyder y cyhoedd.

Er mwyn sicrhau ein bod ni yn trin gwybodaeth bersonol yn gywir, rydym yn ceisio cydymffurfio'n llwyr â'r wyth egwyddor a amlinellwyd yn Neddf Diogelu Data 1998.

Y mathau ar wybodaeth yr ydym yn eu cadw

'Prosesu' yw'r gair a ddefnyddia'r Ddeddf Diogelu Data i gyfeirio at gael, cofnodi, cadw a thrin gwybodaeth bersonol. Rydym wedi hysbysu Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth am y mathau ar wybodaeth bersonol y mae'n eu prosesu ac at ba ddibenion y mae'n eu prosesu.

Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth yw'r corff sy'n gyfrifol am oruchwylio'r Ddeddf Diogelu Data ac mae'n cynnal cofrestr gyhoeddus sy'n cynnwys enwau a chyfeiriadau Rheolwyr Data ynghyd â disgrifiad o'r math ar brosesu y maent yn ei wneud.

Gall unrhyw un weld y gofrestr hon ac os ydych am weld ein cofnod, gallwch wneud hynny drwy wefan Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth.

Ein cwsmeriaid a'n cleientiaid

Rydym yn cynnig amrywiaeth eang o wasanaethau i'w gwsmeriaid a'i gleientiaid.

Mae angen inni gael gwybodaeth bersonol a'i defnyddio er mwyn inni allu darparu'r gwasanaethau sydd eu hangen ar bobl ac er mwyn cadw cofnod o'r gwasanaethau hynny.

Mae'n rhaid inni gadw manylion am y bobl sydd wedi gwneud cais am wasanaeth er mwyn inni allu darparu'r gwasanaeth hwnnw. Fodd bynnag, yr unig bryd y byddwn yn defnyddio'r manylion hyn fydd er mwyn darparu'r gwasanaeth y gwnaed cais amdano neu at ddibenion eraill sy'n berthnasol iawn i hyn.

Ymwelwyr â'n gwefan

Nid ydyn yn casglu nac yn cadw unrhyw wybodaeth bersonol am yr unigolion sy'n ymweld â'n gwefan, oni bai eu bod yn dewis rhoi eu manylion personol wrth lenwi ffurflen ar-lein i wneud cais am wasanaethau.

Pan fydd unrhyw un o'n ffurflenni ar-lein yn cael ei llenwi, dim ond i ddarparu'r gwasanaethau y gwnaed cais amdanynt y bydd y wybodaeth bersonol a roddir yn cael ei defnyddio.

Nid yw'r hysbysiad preifatrwydd hwn yn berthnasol i safleoedd nad ydyn yn eu cynnal.

Rhannu gwybodaeth amdanoch a'i datgelu i eraill

Gall gwybodaeth gael ei rhannu â chyrff eraill, yn dibynnu ar y rheswm y cawsom y wybodaeth yn wreiddiol a'r defnydd y gwneir ohoni.

Gall gwybodaeth bersonol amdanoch gael ei rhoi hefyd i awdurdodau lleol eraill. Er enghraifft, os ydych wedi symud o un awdurdod lleol i un arall a bod yn rhaid i'r awdurdod newydd gadarnhau pa wasanaethau'r oeddech yn eu cael.

Gan amlaf, ni fyddwn yn datgelu data personol heb ganiatâd. Fodd bynnag, mae sefyllfaoedd lle na fyddai'n rhaid cael caniatâd, megis:

  • Pan fo'r gyfraith yn mynnu bod y Cyngor yn rhoi'r wybodaeth
  • Pan fo angen y wybodaeth i atal trosedd neu ei datrys
  • Pan fo'r gyfraith yn mynnu bod y Cyngor yn cyhoeddi'r wybodaeth
  • Pan fo datgelu'r wybodaeth yn hanfodol i fudd y sawl dan sylw

Drwy gysylltu â ni, gallwch gael rhagor o wybodaeth am y cytundebau sydd gennym i rannu gwybodaeth â chyrff eraill ac am yr amgylchiadau pryd y gallwn ddatgelu data personol heb eich caniatâd.

Am ba hyd y gallwn gadw gwybodaeth bersonol

Mae'r cyfnod y byddwn yn cadw gwybodaeth bersonol yn dibynnu ar y rheswm dros ei phrosesu.

Gweld eich gwybodaeth bersonol

Rydym yn ceisio bod mor agored ag y bo modd o ran caniatáu i bobl weld eu gwybodaeth bersonol. Gall unigolion gael gwybod a oes gennym unrhyw wybodaeth bersonol amdanynt drwy wneud 'cais gwrthrych am wybodaeth' o dan y Ddeddf Diogelu Data.

Efallai y bydd achosion lle gallwn ymdrin â'ch cais yn anffurfiol, os cytunwch i hynny, er enghraifft gallwn roi'r wybodaeth benodol yr ydych ei hangen ichi dros y ffôn.

Os oes gennym wybodaeth amdanoch, gallwch hefyd ofyn inni gywiro unrhyw wallau a wnaed, yn eich barn chi, adeg cofnodi'r wybodaeth.

Newidiadau i'r hysbysiad preifatrwydd hwn

Rydym yn adolygu ein hysbysiad preifatrwydd yn gyson a byddwn yn nodi unrhyw ddiweddariadau ar y dudalen we hon.

Cwynion neu ymholiadau

Rydym yn ceisio cyrraedd y safonau uchaf wrth gasglu gwybodaeth bersonol a'i defnyddio. Oherwydd hyn, mae unrhyw gŵyn a gawn yn cael ei thrin yn hollol o ddifrif. Rydym yn annog pobl i ddwyn unrhyw gŵyn i'n sylw os ydynt yn meddwl bod y modd yr ydym yn casglu a defnyddio gwybodaeth yn annheg, yn gamarweiniol neu'n amhriodol. Byddem hefyd yn croesawu unrhyw awgrymiadau ynghylch gwella ein gweithdrefnau.

Sylwch nad yw'r hysbysiad preifatrwydd hwn yn gynhwysfawr ynghylch pob agwedd ar ein waith yn casglu gwybodaeth bersonol a'i defnyddio.

Fodd bynnag, rydym yn barod i ddarparu unrhyw wybodaeth ychwanegol neu eglurhad sy'n angenrheidiol.