SEFWCH FEL YMGEISYDD!

Mae rhywbeth newydd wedi bod yn digwydd yng Nghymru - cafodd Senedd Ieuenctid Gyntaf Cymru ei lansio'n swyddogol yr haf hwn.  Mae'n gyfnod cyffrous i Gymru gan mai hwn yw'r tro cyntaf inni gael ein Senedd Ieuenctid Genedlaethol ein hunain. Bydd gan bob un o'r 60 aelod o Senedd Ieuenctid Cymru statws cyfartal, â'r un rôl a chyfrifoldebau yn y Senedd. Ydych chi am sefyll i fod yn un o aelodau etholedig cyntaf SENEDD IEUENCTID NEWYDD CYMRU?

Bydd Senedd Ieuenctid Cymru yn cynnwys cyfanswm o 60 o aelodau ifanc. Bydd 40 o aelodau yn cynrychioli pob etholaeth yng Nghymru a chaiff yr 20 sedd sy'n weddill eu hethol gan sefydliadau partner er mwyn sicrhau bod grwpiau amrywiol o bobl ifanc yn cael eu cynrychioli.

Gall unrhyw berson ifanc rhwng 11 a 18 oed o Gymru sefyll i fod yn aelod o Senedd Ieuenctid Cymru. Bydd cyfleoedd yn lleol i bobl ifanc o bob rhan o Sir Gaerfyrddin sefyll yn yr etholiad fel ymgeiswyr i gynrychioli tair etholaeth; DWYRAIN CAERFYRDDIN A DINEFWR, LLANELLI a GORLLEWIN CAERFYRDDIN A DE SIR BENFRO ar gyfer Senedd Ieuenctid Cymru.Constituency Map CYM

Os oes gennych ddiddordeb mewn sefyll fel ymgeisydd, cysylltwch â thîm Senedd Ieuenctid Cymru cyn ???

AELOD O SENEDD IEUENCTID CYMRU

Fel aelod o Senedd Ieuenctid Cymru byddwch yn nodi, yn trafod ac yn cynyddu ymwybyddiaeth o'r materion sy'n bwysig i bobl ifanc ledled Cymru drwy ddefnyddio Senedd Ieuenctid Cymru fel llwyfan i godi eich llais.

Byddwch yn gweithio'n uniongyrchol gyda Chynulliad Cenedlaethol Cymru i leisio eich barn, cynyddu ymwybyddiaeth o'r materion sy'n bwysig i bobl ifanc yng Nghymru ar lefel genedlaethol, gan y rhai sydd â'r pwerau i wneud y newidiadau, a thrafod y materion hynny.

Dyma rai pethau y byddwch yn eu gwneud o bosib:

  • Penderfynu ynghylch gwaith sy'n bwysig i bobl ifanc ac arwain y gwaith hwnnw.
  • Cynorthwyo aelodau eraill o Senedd Ieuenctid Cymru.
  • Ymgysylltu ag Aelodau'r Cynulliad ynghylch gwaith Senedd Ieuenctid Cymru.
  • Cyfrannu at waith pwyllgorau'r Cynulliad Cenedlaethol.
  • Helpu pobl ifanc i ddeall sut mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru a Senedd Ieuenctid Cymru yn gweithio a'r effaith y maent yn eu cael ar fywydau pobl yng Nghymru.
  • Cwrdd fel Senedd Ieuenctid gyfan dair gwaith dros y ddwy flynedd.
  • Cwrdd yn rhanbarthol ac mewn digwyddiadau ymgysylltu bob 2-3 mis.
  • Llunio dyfodol Senedd Ieuenctid Cymru.
  • Datblygu a chynyddu cynrychiolaeth pobl ifanc mewn ffordd gadarnhaol.

PLEIDLEISIO I DDWEUD EICH DWEUD? GALLWCH BELLACH GOFRESTRU I BLEIDLEISIO YN ETHOLIADAU SENEDD IEUENCTID CYMRU!

Os nad ydych am sefyll yn yr etholiad nid oes rhaid i chi! Ond byddem yn eich annog i ddweud eich dweud a phleidleisio dros yr ymgeiswyr yr hoffech iddyn nhw eich cynrychioli.  Cyn y gallwch bleidleisio yn etholiadau Senedd Ieuenctid Cymru bydd angen i chi gofrestru.

Gallwch gofrestru ar-lein ac mae'n cymryd tua 5 munud. Peidiwch â cholli'r cyfle. Mae'n rhaid cofrestru erbyn 18 Tachwedd 2018.

DYDDIADAU ALLWEDDOL:

WYP Infographics Cym

 

I gael rhagor o wybodaeth, cael ateb i'ch cwestiynau neu gefnogi Senedd Ieuenctid newydd Cymru ewch i:

Twitter - @SeneddIeuenctid

Facebook – Senedd Ieuenctid Cymru

Insta - @seneddieuenctidcymru

Neu dilynwch y sgwrs drwy ddefnyddio #SeneddIeuenctidCymru

Mae'r holl wybodaeth am sut i gofrestru i bleidleisio, dod yn ymgeisydd, yr etholiad a chanllawiau ynghylch pob un o'r uchod ar gael ar y wefan www.seneddieuenctid.cymru neu gallwch anfon e-bost at helo@seneddieuenctid.cymru