TOM YN CYNRYCHIOLI NI YN NHŶ'R CYFFREDIN

Mae ein haelod, Thomas Vaughan-Jones sy'n 14 oed o Rydaman, wedi cael ei ethol i gynrychioli Sir Gaerfyrddin a Chymru yn Senedd Ieuenctid y DU ar gyfer 2018. Yn ei rôl fel Aelod o Senedd Ieuenctid y DU, bydd Tom yn annog pobl ifanc eraill o Sir Gaerfyrddin i gymryd rhan a lleisio'u barn ar lefel genedlaethol, a hynny drwy gymryd rhan ym Mhleidlais Make your Mark 2018 yn yr haf eleni. Make your Mark, a gaiff ei gynnal gan Senedd Ieuenctid y DU, yw'r ymgynghoriad ieuenctid mwyaf yn y Deyrnas Unedig ac mae 954,766 o bobl ifanc yn cymryd rhan.

Bydd Tom yn arwain ar y gwaith ar gyfer Make your Mark drwy hyfforddi aelodau eraill a chael cefnogaeth gan ysgolion uwchradd, Prosiectau Ieuenctid a Sefydliadau ar draws y sir er mwyn cael cynifer â phosibl o bobl ifanc i fod yn rhan o'r bleidlais. Mae Tom, Cynrychiolydd Ysgol Dyffryn Aman, wedi bod yn Gynghorydd gyda Chyngor Ieuenctid Sir Gaerfyrddin am lai na blwyddyn a chafodd ei ethol yn y cyfarfod ym mis Mawrth i fod yn aelod o Senedd Ieuenctid y DU ar gyfer Sir Gaerfyrddin. Roedd hyn yn newyddion gwych gan fod Tom bob amser yn frwdfrydig dros bopeth rydym yn ei wneud.

UKYP Tom

Yn 2017, llwyddodd Alisha a'i thîm i annog 4,635 o bobl ifanc 11-18 oed yn Sir Gaerfyrddin i gymryd rhan yn Make your Mark. Eleni mae Tom yn mynd i geisio curo nifer y pleidleisiau a gyfrifwyd y llynedd. Yr unig ffordd y gall wneud hyn yw drwy annog pobl ifanc ledled Sir Gaerfyrddin i bleidleisio ar y materion sy'n bwysig iddynt, felly mae angen eich help arnom!

Fel cynrychiolydd Senedd Ieuenctid y DU ar gyfer 2018 cafodd Tom gyfle i fynd i Swindon a chymryd rhan yn hyfforddiant preswyl Senedd Ieuenctid y DU ar gyfer Rhaglen Datblygu Arweinyddiaeth o ran Lleisiau Ifanc (YVLDP). Rhoddodd y penwythnos hwn o hyfforddiant gyfle iddo ddatblygu sgiliau y bydd yn eu defnyddio yn y dyfodol fel cynrychiolydd Senedd Ieuenctid y DU ar gyfer 2018.

Mae Tom wedi dweud, "Rwyf yn hapus iawn fy mod wedi cael fy ethol fel aelod 2018 Sir Gaerfyrddin ar gyfer Senedd Ieuenctid y DU ac rwyf am barhau i wrando ar syniadau ac ar sylwadau pobl ifanc, gan sicrhau fy mod yn cynrychioli Sir Gaerfyrddin ar lwyfan genedlaethol yn y Deyrnas Unedig. Rwyf am ddiolch yn fawr i'r Cyngor Ieuenctid am roi'r cyfle hwn i mi. Nid wyf wedi gwneud unrhyw beth fel hyn o'r blaen felly rwyf yn edrych ymlaen at y flwyddyn sydd i ddod."

Bydd Make your Mark, sef y cyfuniad mwyaf o bobl ifanc yn y DU, yn cael ei lansio yr haf hwn a bydd pobl ifanc yn pleidleisio er mwyn dewis y 5 prif fater sy'n effeithio ar bobl ifanc yn y DU. Bydd y rhain yn cael eu trafod yn y Cyfarfod Blynyddol a fydd yn cael ei gynnal yn Nhŷ'r Cyffredin ym mis Tachwedd, lle y bydd Tom yn cynrychioli barn pobl ifanc o Sir Gaerfyrddin a Chymru.

Bydd pob pwnc yn cael ei gyflwyno gan aelodau rhanbarthol etholedig y Senedd Ieuenctid, a fydd yn amlinellu'r dadleuon o blaid ac yn erbyn y mater sydd dan sylw, cyn i'r holl aelodau gael cyfle i'w drafod. Yn dilyn y pum mater, bydd Tom a'i gyd-aelodau o'r Senedd Ieuenctid yn pleidleisio yn y Siambr er mwyn dewis eu prif fater, a hynny er mwyn dewis pa ddau fater a ddylai fod yn flaenoriaethau ymgyrchu i Senedd Ieuenctid y DU ar gyfer 2018/19.

Cofiwch bleidleisio yn ymgyrch MAKE YOUR MARK yn yr Haf! Yn ogystal gallwch gael y wybodaeth ddiweddaraf ynghylch y sgwrs ar Twitter a Facebook neu defnyddiwch #UKYP18

I gael rhagor o wybodaeth, Gwyliwch y fideo MAKE YOUR MARK neu ewch i wefan Senedd Ieuenctid y Deyrnas Unedig neu cysylltwch â ni drwy e-bostio info@sirgar.gov.uk