Ynglŷn â Ni

“LLAIS POBL IFANC YN SIR GAERFYRDDIN”

Cafodd Cyngor Ieuenctid Sir Gaerfyrddin (neu CYC) ei sefydlu ym mis Medi 2003 gan bobl ifanc ar gyfer pobl ifanc. Grŵp o bobl ifanc rhwng 11 a 25 oed o lefydd ledled Sir Gaerfyrddin ydym sy'n gweithredu ar ran pobl ifanc trwy gynrychioli barn a sylwadau holl bobl ifanc y sir.  

Rydym o'r farn “bod gan bobl ifanc hawl i leisio'u barn, a bod eu sylwadau nhw cyn bwysiced â'r hyn sydd gan oedolion i'w ddweud.”

 “trwy roi cyfleoedd i bobl ifanc gyfrannu'n ystyrlon i benderfyniadau ynghylch materion sy'n effeithio ar eu bywydau a chyflawni newidiadau cadarnhaol.” 

Beth yw ein nod?

Ein nod yw: 

 • bod o fudd i holl bobl ifanc Sir Gaerfyrddin sydd rhwng 0 a 25 oed.
 • bod yn llais i holl blant a phobl ifanc Sir Gaerfyrddin.
 • bod yn gyfrwng i newidiadau a datblygiadau cadarnhaol.
 • creu cyfleoedd i bobl ifanc gyfrannu at brosesau democrataidd / gwneud penderfyniadau yn yr Awdurdod ac ar lefel genedlaethol a rhyngwladol.
 • asesu a gwella gwasanaethau a ddarperir i blant a phobl ifanc yn Sir Gaerfyrddin.

Sut rydym yn gweithio - Ein Strwythur

CYC Structure 2017 ImageErs Mai 2017, rydym wedi cael strwythur newydd ar gyfer Cyngor Ieuenctid Sir Gaerfyrddin ac rydym yn dal i geisio rhoi'r strwythur ar waith. Caiff pobl ifanc eu hethol ar Gyngor Ieuenctid Sir Gaerfyrddin drwy gynrychiolaeth gyfrannol mewn ysgolion, colegau, clybiau ieuenctid, grwpiau ieuenctid gwirfoddol, grwpiau gweithredu ieuenctid, grwpiau ieuenctid lleiafrifol, grwpiau anabledd, grwpiau arbenigol eraill neu grwpiau ffurfiol ac anffurfiol lleiafrifol yn ystod Cyfarfod Mawr y Cyngor sef 'Minnau Hefyd.'

Rydym yn cynrychioli tair ffynhonnell:

 • Addysg
 • Cyffredinol
 • Diddordeb Arbennig

Beth rydym yn ei wneud

 • Cymryd rhan a chynnal ymgynghoriad er mwyn cael gwybod barn pobl ifanc, eu hoffterau a'r hyn maent eisiau yn Sir Gaerfyrddin.
 • Trafod ynghylch materion lleol, cenedlaethol a byd-eang ynghylch ieuenctid, democratiaeth a dinasyddiaeth.
 • Gweithio gyda sefydliadau ac oedolion er mwyn darparu gwybodaeth sy'n ddealladwy i bobl ifanc.
 • Trefnu digwyddiadau lleol megis y Gynhadledd Ieuenctid Flynyddol a chynrychioli Sir Gaerfyrddin a Chymru mewn digwyddiadau a chynadleddau eraill.
 • Datblygu cyhoeddusrwydd er mwyn hybu digwyddiadau a gwasanaethau ar gyfer pobl ifanc leol e.e.www.carmarthenshireyouth.org.uk 
 • Mynd ar deithiau preswyl (aros dros nos) ac ymweliadau
 • Bod yn rhan o baneli cyfweld ar gyfer cyflogi staff sy'n gweithio gyda Phlant a Phobl Ifanc.
 • Trefnu a chymryd rhan mewn prosiectau cymunedol.
 • Gweithio gyda'n Swyddog Cyfranogiad (Spow) er mwyn cynorthwyo Cynghorau Ysgol a Disgyblion.

Beth yw'r manteision o fod yn rhan o Gyngor Ieuenctid?

 • Cymryd rhan a chyfrannu at wneud gwahaniaeth yn Sir Gaerfyrddin
 • Bod yn rhan o wneud penderfyniadau
 • Gwneud ffrindiau newydd
 • Datblygu gwell hunan-barch a hyder
 • Datblygu sgiliau cyfathrebu, sgiliau arweinyddiaeth a sgiliau trefnu;
 • Cymryd rhan mewn hyfforddiant achrededig a chael Tystysgrifau Gwirfoddolwyr
 • A heb anghofio, cael ychydig o hwyl!

Ein Cyfarfodydd

Mae Cyngor Ieuenctid Sir Gaerfyrddin yn cyfarfod ar ddydd Mercher olaf y mis (neu mor agos at hynny ag sydd yn bosibl) rhwng

5.30 a 8.30pm yng Nghaerfyrddin.

Hefyd, rydym yn cynnal Gweithdai yn ystod hanner tymor sy'n rhoi cyfle inni wneud llawer o waith.

 

Beth mae cynrychiolwyr Fforwm Ieuenctid yn disgwyl ei wneud?

 • Mynychu ac ymrwymo i gyfarfodydd rheolaidd.
 • Cyfrannu syniadau, awgrymiadau a rhoi barn
 • Gweithio'n effeithiol gydag aelodau eraill fel tîm.
 • Cyfrannu at waith y cyngor y tu allan i Gyfarfodydd y Fforwm, er enghraifft drwy gysylltu â phobl eraill, gwneud gwaith ymchwil ar y rhyngrwyd a darparu adborth i'r grŵp.
 • Bod yn gyfforddus yn siarad a gweithio gyda phobl ifanc eraill, oedolion a'r sawl sy'n gwneud penderfyniadau megis y Cynghorwyr Sir.